Belastingplan 2016 alle belastingplichtigen
Aanpassing box 3-heffing en lastenverlichting

Inkomstenbelastingtarieven middeninkomens omlaag
De inkomstenbelastingtarieven in de tweede en derde schijf gaan omlaag. In de eerste schijf stijgt het tarief, maar minder dan voorzien. En de inkomensgrens naar het 52%-tarief wordt verhoogd van
€ 57.585 naar € 66.421. In 2017 zullen de percentages in de tweede en derde schijf stijgen met 0,2%-punt.

Inkomstenbelastingtarieven box 1 (jonger dan AOW-leeftijd):

Belastbaar inkomen meer dan Maar niet meer dan Belastingtarief Tarief premie volks-verzekeringen Totaal tarief Heffing over totaal van de schijven
Jonger dan 65 jaar:
€ 19.922 8,40% 28,15% 36,55%* € 7281
€ 19.922 € 33.715 12,00% 28,15% 40,15%** € 12.818
€ 33.715 € 66.421 40,15%   40,15% € 25.949
€ 66.421 52%   52%  

* Boven AOW-leeftijd: premies volksverzekeringen 10,25%, totaal tarief 18,65%
**Boven AOW-leeftijd: premies volksverzekeringen 10,25%, totaal tarief 22,25%.

Let op!
De algemene heffingskorting over het belastbaar inkomen uit box 1 boven de eerste schijf wordt sneller afgebouwd. Dat maakt het reële tariefvoordeel ongedaan.

Snellere afbouw algemene heffingskorting raakt middeninkomens en hogere inkomens
De algemene heffingskorting wordt meer inkomensafhankelijk gemaakt. Dat wil zeggen: sneller afgebouwd. Het basisbedrag van € 2.230 wordt in 2016 afgebouwd met 4,796% (2015: 2,32%) van het belastbaar inkomen in box 1 boven de eerste tariefschijf. Het minimum van € 1342 wordt afgeschaft. De afbouw loopt vanaf een belastbaar inkomen in box 1 van € 19.922 tot € 66.419.

Verhoging arbeidskorting voor lage en middeninkomens
De maximale arbeidskorting wordt € 3.103. Deze wordt afgebouwd met 4% over het arbeidsinkomen boven € 34.000 (2015: € 49.700). Door de verhoging van het maximale bedrag profiteren de lagere en vooral middeninkomens van een hogere arbeidskorting. Bij een arbeidsinkomen van € 111.600 is de arbeidskorting nihil.

Verhoging inkomensafhankelijke combinatiekorting
Vanaf een arbeidsinkomen van € 4881 bedraagt de inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2016 € 1.039. Deze korting voor huishoudens met kinderen tot 12 jaar wordt bij een arbeidsinkomen boven het drempelbedrag flink verhoogd. Het basisbedrag wordt vermeerderd met 6,159% van het arbeidsinkomen tussen € 4.881 en € 32.970. Dit resulteert in een maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting € 2769. Een verhoging ten opzichte van 2015 met € 617.

Let op!
Van de verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting profiteren alle inkomens, maar midden- en hoge inkomens het meest.

Verhoging ouderenkorting
De koopkracht van gepensioneerden met een verzamelinkomen tot circa € 35.000 wordt gerepareerd door een verhoging van de ouderenkorting tot een bedrag van € 1.187 (2015: € 1.042). Voor hogere inkomens wordt de ouderenkorting juist verlaagd tot € 70 (2015: € 152).

Vermogensrendementsheffing over vermogensmix vanaf 1 januari 2017
Vanaf 1 januari 2017 sluit de vermogensrendementsheffing beter aan bij de werkelijk behaalde rendementen op gespaard vermogen in box 3. Toch zullen niet de werkelijk behaalde rendementen worden belast. Dat is volgens de regering vooralsnog te moeilijk uitvoerbaar en te eenvoudig te ontwijken. Wel belooft de regering periodiek – in 2020 voor het eerst en daarna elke 5 jaar – de nieuwe systematiek te evalueren.

Vermogensmix en twee rendementen
Het belastingtarief in box 3 blijft 30% en het heffingsvrij vermogen gaat naar € 25.000 (2015:
€ 21.330). Het forfaitaire rendement wordt vastgesteld op basis van de werkelijk behaalde rendementen over spaargeleden en beleggingen. Jaarlijks wordt dit aangepast, vandaar dat sprake is van een voortschrijdend rendement. Voor 2017 zijn de werkelijk gerealiseerde marktrendementen over 2015 bepalend. Het voordeel uit sparen en beleggen op spaargeld wordt waarschijnlijk voor 2017 vastgesteld op 1,63% en voor beleggingen op 5,5%. Voor het box 3-vermogen komen drie schijven, met in iedere schijf een andere vermogensmix. Naarmate vermogens hoger worden, blijkt namelijk het aandeel beleggingen toe te nemen. Deze vermogensmix wordt gebaseerd op de informatie uit alle ingediende belastingaangiften bij de Belastingdienst.

Let op!
De box 3-heffing van iemand wordt niet gebaseerd op de door die persoon werkelijk behaalde rendementen en zijn persoonlijke vermogensmix. De box 3-heffing blijft daardoor voor individuele belastingplichtigen een forfaitaire heffing.

In de eerste schijf wordt box 3-vermogen verdeeld op basis van een vermogensmix van 67% spaargeld en 33% overige bezittingen (beleggingsdeel). In de tweede schijf is het aandeel spaargeld 21% en in de derde schijf 0%. Het heffingsvrij vermogen wordt verrekend in de eerste schijf.

Schijven grondslag sparen en beleggen (2017)
Van het gedeelte van de grondslag voor sparen en beleggen meer dan Maar niet meer dan Wordt toegerekend aan rendementsklasse I* En wordt toegerekend aan rendementsklasse II
€ 0 € 100.000 67% 33%
€ 100.000 € 1.000.000 21% 79%
€ 1.000.000 – 0% 100%
* Rendement in rendementsklasse I: 1,63%
** Rendement in rendementsklasse II: 5,5%

Tip:
Voor fiscale partners is het voor de box 3-heffing altijd voordelig om het box 3-vermogen 50:50 te verdelen. Ze profiteren zo optimaal van het laag belaste spaardeel. De Belastingdienst gaat standaard uit van deze verdeling.

Let op!
In verband met de doorwerking naar andere regelingen kan het voordelig zijn om te kiezen voor een andere verdeling van het box 3-vermogen.

Afschaffen minimumwaarderingsregel bij afkoop lijfrenten
Bij afkoop van een lijfrente die dient ter compensatie van een pensioentekort wordt inkomstenbelasting berekend over de afkoopwaarde (de waarde in het economische verkeer). Vindt de afkoop tijdens de opbouwfase plaats dan geldt echter dat inkomstenbelasting berekend wordt over minimaal het totaal van de voor de lijfrente betaalde premies (de minimumwaarderingsregel). Om te voorkomen dat bij tegenvallende rendementen een afkoop in de opbouwfase te zwaar wordt belast, vervalt de minimumwaarderingsregel. De inkomstenbelastingheffing grijpt vanaf 2016 daarom aan bij de waarde in het economisch verkeer, ongeacht de fase waarin de polis zich bevindt.

Tip:
Voor afkopen vóór 2016 waarbij de minimumwaarderingsregel is toegepast, kan nog binnen de daarvoor geldende vijfjaarstermijn worden verzocht om ambtshalve vermindering van de aanslag.

Uitzondering partnerbegrip bij opvanghuizen
Wettelijk wordt vastgelegd dat twee personen die worden gehuisvest in een opvanghuis met een kind van een van beiden, geen fiscaal partner voor de inkomstenbelasting en toeslagen worden. Hiermee wordt een onbeoogd effect van de partnerregeling ongedaan gemaakt. Dit was al geregeld in een beleidsbesluit en geldt al vanaf het berekeningsjaar 2015.

Stiefkinderen op verzoek geen toeslagpartner
Ouders kunnen geen fiscaal partner of toeslagpartner zijn van hun eigen kinderen die jonger zijn dan 27 jaar. Ook voor stiefkinderen jonger dan 27 jaar op hetzelfde woonadres wordt mogelijk gemaakt dat zij geen fiscaal partner van elkaar zijn. Stiefouder en stiefkind kunnen daar dan voor kiezen.

Let op!
Stiefouders met stiefkinderen ouder dan 27 jaar op hetzelfde woonadres kunnen wel verplicht toeslagpartner zijn.

Geen aftrek van kinderalimentatieverplichtingen in box 3 (vanaf 2017)
Vanaf 2017 kunnen kinderalimentatieverplichtingen niet als schuld in box 3 worden opgevoerd. Bij het vervallen van de aftrek van kinderalimentatie per 1 januari 2015 is de aftrek van de verplichting in box 3 over het hoofd gezien. Om de Belastingdienst de tijd te geven deze wijziging door te voeren in de (voorlopige) aangiftesoftware, wordt deze maatregel van kracht vanaf 1 januari 2017. Ook andere rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichtingen aan bloed- of aanverwanten in de rechte lijn (bijvoorbeeld kleinkinderen) of in de tweede graad van de zijlijn (broers, zussen) en aan personen die behoren tot het huishouden van de alimentatieplichtige, vallen dan onder deze uitsluiting.

Tip:
De belastingplichtige dient de kinderalimentatieverplichting op te voeren in de aangifte 2015 en 2016 als schuld in box 3.

Schorsende werking hoger beroep bij toeslagen
In de praktijk komt het voor dat de Belastingdienst/Toeslagen een toeslag moet uitbetalen van de rechtbank, terwijl de Belastingdienst/Toeslagen tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep is gegaan. Na succesvol hoger beroep door de Belastingdienst/Toeslagen moet de Belastingdienst/Toeslagen vervolgens het uitbetaalde bedrag zien terug te halen bij de toeslaggerechtigde. Dat levert uitvoeringsproblemen op. Om dat tegen te gaan, wordt ook aan hoger beroep schorsende werking toegekend, ook als de burger in hoger beroep gaat.

Wijzigingen massaalbezwaarprocedure
Voor bezwaarprocedures met een breder maatschappelijk belang, waarin dezelfde rechtsvraag centraal staat voor veel belastingplichtigen, is er de ‘massaalbezwaarprocedure’. Deze procedure wordt gewijzigd om deze eenvoudiger, doeltreffender en meer toegankelijk te maken. Zo hoeft het voornemen tot aanwijzing van een geschil niet meer vier weken te worden voorgelegd aan de Tweede Kamer en wordt de aanwijzing massaal bezwaar gepubliceerd op www.belastingdienst.nl, met daarbij relevante informatie voor burgers die kunnen aanhaken. Ook vormen andere geschilpunten voor een belastingplichtige geen beletsel om toch aan te sluiten bij de massaalbezwaarprocedure.

Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad door lagere belastingrechters
Voor belastingrechters in eerste aanleg en hoger beroep (rechtbank en gerechtshof) wordt het mogelijk om prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. Dit versnelt de fiscale rechtsgang als slechts sprake is van een rechtsvraag.

Ook aftrek uitgaven voor monumentenpanen en rangschikking Natuurschoonwet 1928 voor buitenlandse onroerende zaken
Geregeld wordt dat onder voorwaarden aftrek voor buiten Nederland, maar binnen de EU gelegen monumentenpanden wordt toegestaan. Het pand moet een element vormen van het Nederlands cultureel erfgoed. Hetzelfde geldt voor rangschikking onder de Natuurschoonwet 1928 van binnen de EU gelegen onroerende zaken. Deze maatregelen geven uitvoering aan Europese jurisprudentie en eerdere beleidsbesluiten.

Kinderopvangtoeslag omhoog
Vanaf 2016 wordt de kinderopvangtoeslag voor iedereen verhoogd. In beide tabellen worden de toeslagpercentages opgehoogd met 5,8 procentpunt. De maximale toeslagpercentages zijn 93% (1 kind) en 94% (2 of meer kinderen).

Kindgebonden budget omhoog
Gezinnen met een (relatief) laag inkomen en meer kinderen ontvangen meer kindgebonden budget. Het kindgebonden budget voor het tweede kind wordt in 2016 met € 33 verhoogd. Dit laatste geldt alleen voor 2016. Het bedrag voor derde kinderen wordt per 2016 structureel verhoogd met € 100 en voor vierde kinderen met € 177.

Zorgpremies stijgen, zorgtoeslag licht verhoogd
De gemiddelde nominale zorgpremie neemt toe van € 1158 naar € 1243. De lage inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet gaat van 4,85% naar 5,5%. In 2016 wordt de zorgtoeslag ten opzichte van 2015 licht verhoogd door verlaging van de normpremies voor zorgpremies. Het normpercentage voor eenpersoonshuishoudens daalt van 2,395% in 2015 naar 2,380% in 2016. Het normpercentage voor meerpersoonshuishoudens daalt van 5,265% in 2015 naar 5,220% in 2016.

Meer plekken voor peuteropvang en meer kraamverlof
Gemeenten krijgen meer ruimte om aan alle peuters in Nederland opvangmogelijkheid te bieden. Dit voorschoolse aanbod zorgt voor een gelijkere startpositie op de basisschool en gaat segregatie tegen. Daarnaast wordt vanaf 2017 het kraamverlof voor partners uitgebreid van twee naar vijf dagen.

Lees meer over het belastingplan 2016 voor

Algemeen
Alle belastingplichtigen
Ondernemers
Dga en bv
Werkgevers
Woningeigenaren
Automobilisten
Overige maatregelen

Snel contact met ons.

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Vergeet uw telefoonnummer niet.