Belastingplan 2016 en DGA en BV
Maatregelen in het teken van anti-misbruik

Einde aan conserverende aanslag bij emigratie
De emigrerende aanmerkelijkbelanghouder krijgt het zwaarder. In verband met claimbehoud worden de voorwaarden van de conserverende aanslag aangescherpt. Zo zullen per 1 januari 2016 winstuitdelingen na emigratie in alle gevallen leiden tot belastingheffing of tot een (naar rato) intrekking van het uitstel. Ook zal de conserverende belastingaanslag niet meer na tien jaar worden kwijtgescholden. Deze maatregelen hebben tot gevolg dat de conserverende belastingaanslag ook bij een winstuitdeling van minder dan 90% kan worden geïnd. Er zal dan ook geen verschil meer zijn in de afrekening van buitenlandsituaties en binnenlandsituaties.

Let op!
Bovengenoemde maatregelen gaan met terugwerkende kracht gelden per 15 september 2015.

Tip:
Indien de aanmerkelijkbelanghouder reeds in het buitenland woont, kan deze de oude regeling blijven toepassen.

Bestrijding constructies hybride leningen
In de regeling voor de deelnemingsvrijstelling wordt een wijziging aangebracht die ziet op het tegengaan van hybride leningconstructies, waarbij een aftrekpost in het ene land ontstaat zonder dat daar in het andere land belastingheffing tegenover staat. De deelnemingsvrijstelling en -verrekening zullen niet meer van toepassing zijn op ontvangen vergoedingen en betalingen uit een deelneming indien deze vergoedingen of betalingen bij de moedermaatschappij aftrekbaar zijn voor de winstbelasting.

Nieuwe documentatieverplichtingen voor verrekenprijzen binnen concern
Er komen standaarddocumentatieverplichtingen als het gaat om verrekenprijzen die binnen concern worden gehanteerd. Zo kunnen ondernemingen verplicht worden een landenrapport (‘country-by-country-report’), een groepsdossier (‘master file’) en een lokaal dossier (‘local file’) bij te houden. De verplichting tot het opstellen van een landenrapport geldt bij een omzet vanaf € 750 mln en voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016.

Let op!
Mkb-ondernemingen met een omzet tot € 50 mln worden gespaard. Voor deze ondernemingen blijft de bestaande documentatieverplichting gehandhaafd.

Introductie step-up-regeling bij grensoverschrijdende juridische fusie en splitsing
De step-up-regeling zal ook gaan gelden voor een grensoverschrijdende juridische fusie en juridische splitsing zoals nu al het geval is bij een grensoverschrijdende aandelenruil. De step-up-regeling heeft tot gevolg dat in de dividendbelasting het gestorte kapitaal op de toegekende aandelen gesteld wordt op de waarde in het economisch verkeer van het vermogen dat als gevolg van de fusie of splitsing overgaat. Dit vermogen dient wel te bestaan uit aandelen in een Nederlandse vennootschap.

Tegengaan handel fiscale en stille reserves vennootschappen
De grootaandeelhouder kan zich straks niet zonder meer disculperen van aansprakelijkheid bij de verkoop van aandelen in een lichaam met stille of fiscale reserves. De disculpatiemogelijkheid wordt aangescherpt. Disculpatie zal straks niet langer mogelijk zijn in geval van aansprakelijkheid voor vennootschapsbelasting die is verschuldigd over een herinvesteringsreserve en over een (stille) reserve die samenhangt met activa die binnen zes maanden na de aandelenoverdracht in andere handen overgaan.

Tip:
De grootaandeelhouder kan het risico op aansprakelijkheid uitsluiten door van de koper van de aandelen zekerheid te eisen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie of een hypotheekrecht ten behoeve van de Belastingdienst.

Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan. De aangekondigde maatregelen moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen. Dat betekent dat er nog wijzigingen kunnen worden aangebracht of dat bepaalde voorstellen toch geen doorgang vinden.

Lees meer over het belastingplan 2016 voor

• Algemeen
• Alle belastingplichtigen
• Ondernemers
• Dga en bv
• Werkgevers
• Woningeigenaren
• Automobilisten
• Overige maatregelen

Snel contact met ons.

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Vergeet uw telefoonnummer niet.