AutoDe Nederlandse Automotive

De autobranche heeft een positief jaar achter de rug. De verkoop van nieuwe auto’s nam in 2016 flink af, maar dit had alles te maken met de nieuwe bijtellingsregels die vanaf 1 januari golden. Daar stond tegenover dat de verkoop van tweedehandsauto’s toenam. Dit jaar zit de verkoop van nieuwe auto’s wel weer duidelijk in de lift. Naast schommelende autoverkopen als gevolg van fiscale veranderingen heeft de branche te maken met structureel andere marktomstandigheden. Dit komt onder meer door vergrijzing, de verschuiving van autobezit naar -gebruik, de opkomst van de elektrische auto en de druk op reparatie en onderhoud.

Verwachtingen in de automotive

Omzet en winst
De verkoop van nieuwe personenauto’s is in september van dit jaar met bijna 8% toegenomen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder, zo blijkt uit de cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC. In de eerste helft van 2017 waren de autoverkopen in Nederland al met 16,8% gestegen. De meeste autobedrijven gaan dan ook uit van een gunstige ontwikkeling in de komende maanden. De omzet zal naar verwachting met gemiddeld 12,6% toenemen. Dit is hoger dan het mkb-gemiddelde van 10,1%. De winst zal naar schatting met 5,6% groeien. Met deze prognose blijft de autobranche achter bij de verwachting voor het mkb als geheel.

Kosten
Een groot aantal autobedrijven heeft in de afgelopen jaren schaalvergroting doorgevoerd om renderend te blijven in een moeilijke markt. Dit is ten koste gegaan van de werkgelegenheid in de branche. In het eerste kwartaal van 2017 is het aantal openstaande vacatures echter met bijna de helft gegroeid naar 3.700, aldus het CBS. Dit komt vooral door de toenemende autoverkopen. In de komende twaalf maanden zullen de personeelskosten in de branche naar verwachting met bijna 4% stijgen.

Autobedrijven gaan ervan uit dat de inkoopwaarde in de komende twaalf maanden met 4,6% zal stijgen, versus een toename van 3,1% voor het mkb. Dit heeft een drukkend effect op de verwachte winstontwikkeling.

Kansen en bedreigingen
De bedrijfskosten zijn in de autobranche in het afgelopen jaar relatief sterk gestegen, zo blijkt uit de SRA-BiZ-analyse. Dit maakt sturing op een efficiënte bedrijfsvoering van belang. Dit komt terug in de kansen die ondernemers voor de komende twaalf maanden zien. Efficiënter werken wordt hier het meest genoemd (door 44,4% van de respondenten). Verder zien autobedrijven brood in technologische ontwikkelingen (41,7%).

Wat betreft bedreigingen gaan het verkrijgen van krediet en overheidsmaatregelen aan kop (beide genoemd door 45,5%). Autobedrijven willen relatief veel gaan investeren, maar  verwachten dat de externe financiering hiervan problemen zal opleveren. Bij de invloed van de overheid valt te denken aan fiscale en milieumaatregelen. Het is bijvoorbeeld de vraag of de branche in staat is om tweedehandsauto’s milieuvriendelijker te maken, zodat dit marktsegment rendabel kan blijven.

Verder blijft het tekort aan vaklieden een probleem. Ruim 42% van de ondernemers noemt dit als belangrijke uitdaging voor de komende maanden. Dit komt deels doordat er tijdens de crisis veel minder stage- en leerwerkplekken in de branche beschikbaar waren, waardoor de doorstroom beperkt is. Daarnaast speelt vergrijzing een rol.

KPI’s
Met 71% is de omzet per fte belangrijke stuurinformatie voor autobedrijven. Ook het percentage van de omzet dat afkomstig is uit de werkplaats (genoemd door 61,3%) en het percentage van de omzet uit de verkoop van auto’s (genoemd door 64,5%) zijn belangrijke kritische succesfactoren.

Gezondheid en financiering

Kredietwaardigheid
De financiële positie van autobedrijven is in de afgelopen jaren sterker geworden. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage ondernemingen dat aan al de financiële verplichtingen kan voldoen (een PD-rating lager dan 1), is toegenomen van 73,6% in 2015 naar bijna 78% in 2016. Dit is min of meer in lijn met het mkb-gemiddelde (78,7%). Ook is het aantal autobedrijven in de risicozone (PD-rating hoger dan 3) gedaald van bijna 14% in 2015 naar 10% in 2016.

Investeringen
Het investeringssaldo (de investeringen in vaste activa minus het desinvesteringsvolume) is in 2016 flink gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Bedrijven zijn meer gaan investeren en minder gaan desinvesteren. Ten opzichte van de omzet daalde het investeringssaldo in de automotive van bijna 2% in 2015 naar 1% vorig jaar. Het mkb-gemiddelde bedroeg bijna 9% in 2015 en bijna 3% in 2016.

De verwachte investeringsbereidheid is in de autobranche relatief groot. Ondernemers rekenen voor de komende twaalf maanden op een toename van de investeringen van ruim 6%. Voor het mkb is dit ruim 5%.

Financiering

Uit onze analyse blijkt dat autobedrijven in de komende maanden een veel sterkere behoefte zullen hebben aan externe financiering (+11%). Dit kan gaan knellen, want autobedrijven geven aan dat zij denken dat het verkrijgen van krediet moeizaam zal verlopen.

Bron: SRA-BiZ 2018

Geïnteresseerd in onze dienstverlening?
Neem contact met ons op als u meer wilt weten. Wij staan u met alle plezier te woord.

Bel Iris Damen AA RB of Geert de Jonge MSc. RA op nummer 0416 712 650 of gebruik het reactieformulier.

Snel contact met ons.

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Vergeet uw telefoonnummer niet.