LogistiekDe Nederlandse Logistiek

De economische expansie, het aantrekkende consumentenvertrouwen, de verbeterde koopkracht en de opleving van de internationale handel zijn gunstige factoren voor de logistiek. De bedrijvigheid in de branche is dan ook toegenomen en ook de vooruitzichten op dit gebied zijn positief. Een toename van het vervoerde volume betekent echter niet automatisch een herstel van de prijzen. De komst van branchevreemde ondernemers met innovatieve bedrijfsmodellen zorgt voor een sterk concurrerende markt waarin de tarieven onder druk blijven staan. De personeelskosten nemen sterk toe door het tekort aan chauffeurs en nieuwe cao-afspraken. Dit betekent voor bestaande logistieke bedrijven dat vooral efficiëntie, specialisatie en vernieuwingskracht geboden zijn.

Verwachtingen in de logistiek

Omzet en winst
Logistieke ondernemers zijn bovengemiddeld positief over de toekomst. Ze verwachten dat de omzet in de komende twaalf maanden met 14% zal groeien (versus +1,5% een jaar eerder). De prognose ligt ruim boven het mkb-gemiddelde van 10,1%. De verwachte winstontwikkeling is nog sterker: +14,6%, versus +9,1% voor het mkb als geheel. Een mogelijke verklaring zijn de relatief lage brandstofprijzen. Logistieke bedrijven geven gemiddeld 20 tot 25% van hun totale budget uit aan brandstofkosten.

Kosten
De bedrijfskosten zijn in de logistieke sector in het afgelopen jaar relatief sterk gestegen, zo blijkt uit het onderzoek van SRA-BiZ. Onder meer de personeelskosten liepen harder op dan in voorgaande jaren. De loonkosten gingen in 2016 met ruim 6% omhoog, de pensioenpremies met ruim 8%. Van alle kostenposten wegen de loonkosten het zwaarst in de totale kostprijs van het vervoer. Logistieke ondernemers gaan voor de komende twaalf maanden uit van een meer bescheiden groei van de personeelskosten van gemiddeld 3,5% (versus +4,2% voor het mkb als geheel).

Ondernemers denken verder dat de inkoopwaarde met 2,4% zal toenemen, versus een groei van 3,1% voor het mkb.

Kansen en bedreigingen
Vervoerders zien vooral kansen in de economische ontwikkelingen (genoemd door bijna 60% van de respondenten) en marktontwikkelingen (ruim 47%). Gegeven de aanhoudende prijsdruk zetten veel ondernemers ook in op efficiënt werken; bijna 60% verwacht hier voordeel uit te halen.

Wat betreft bedreigingen verwacht meer dan de helft van de vervoerders (52,9%) dat het heel lastig zal worden om vakkundig personeel te vinden. De branche is van oudsher sterk gericht op zakelijke klanten, maar krijgt steeds meer particuliere klanten. Dit vraagt om een ander type medewerker. Daarnaast zorgen technologische ontwikkelingen en de toenemende complexiteit in de keten voor een behoefte aan hoogopgeleid personeel. De aanwas blijft op dit gebied achter. Tot slot zorgt ook de vergrijzing binnen de branche voor arbeidstechnische problemen. Vervoerders zien ook marktontwikkelingen als bedreiging (47,1%). Dit hangt onder meer samen met de tarieven, die onder druk staan door nieuwe markttoetreders en doordat de concurrentie soms te lage prijzen berekent.

KPI’s
De omzet is voor vervoerders de belangrijkste kritische succesfactor: bijna 90% noemt de omzet per chauffeur en de omzet per voertuig. Voor 56,3% is de omzet per fte belangrijke stuurinformatie.

Gezondheid en financiering

Kredietwaardigheid
Het aantal faillissementen lag in de eerste helft van 2017 volgens het CBS 10% lager dan in dezelfde periode in 2016. Het ging hierbij vooral om bedrijven in het goederenwegvervoer. Ten opzichte van de piek in 2013 is het aantal faillissementen volgens ABN AMRO met 54% gedaald.

De analyse van SRA-BiZ laat zien dat het percentage logistieke ondernemers dat aan al de financiële verplichtingen kan voldoen (een PD-rating lager dan 1), is toegenomen van 77,9% in 2015 naar 82,4% in 2016. Dit is ruim boven het mkb-gemiddelde van 78,7%.

Bovendien is het percentage vervoerders in de risicozone (PD-rating hoger dan 3) gedaald van 15,6% in 2015 naar 6,1% in 2016. Ook dit is beter dan het gemiddelde voor het mkb.

Investeringen
Het investeringssaldo (de investeringen in vaste activa minus het desinvesteringsvolume) is in 2016 ongeveer stabiel gebleven ten opzichte van een jaar eerder. Versus de omzet daalde het investeringssaldo in de logistieke branche van 8,9% in 2015 naar 3,6% vorig jaar. De mkb-gemiddelden bedroegen 8,6% in 2015 en 2,8% in 2016.

De verwachte investeringsbereidheid is in de logistiek duidelijk groter dan in het mkb als geheel. In de branche rekenen ondernemers op een toename van de investeringen met 8,6%. Voor het mkb als geheel is dit +5,4%.

Financiering
Uit onze analyse komt naar voren dat ondernemers in de logistieke sector in de komende maanden veel meer behoefte zullen hebben aan externe financiering (+9,6%). Ter vergelijking: voor het mkb als geheel is dit +3,5%. In tegenstelling tot veel andere branches verwachten vervoerders op dit vlak relatief weinig obstakels: iets meer dan 17% ziet financiering als een bedreiging.

Bron: SRA-BiZ 2018

Geïnteresseerd in onze dienstverlening?
Neem contact met ons op als u meer wilt weten. Wij staan u met alle plezier te woord.

Bel Iris Damen AA RB of Geert de Jonge MSc. RA op nummer 0416 712 650 of gebruik het reactieformulier.

Lees ook andere Branches in Zicht

Automotive
Bouw
Detailhandel
Horeca
Industrie
Medische zorg
Zakelijke dienstverlening

 

Snel contact met ons.

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Vergeet uw telefoonnummer niet.