Extra ruimte en financiering voor vernieuwend ondernemerschap

geld_50_100_eurobiljetten_closeup_200x133Extra ruimte en financiering voor vernieuwend ondernemerschap

Er moet meer financiering beschikbaar komen voor bedrijven, meer aandacht voor de ontwikkeling van de agrarische sector, meer ruimte voor innovatieve ondernemers en betere regelingen voor duurzame energie.

Dit zijn enkele van de maatregelen waarmee minister Kamp en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken (EZ) de aanzwellende economische groei ondersteunen. De nadruk ligt daarbij op vernieuwing en verduurzaming. Het EU-voorzitterschap van Nederland, in de eerste helft van 2016, biedt de mogelijkheid om belangrijke stappen te zetten op onderwerpen als de interne markt voor producten en diensten, dierenwelzijn en betere regelgeving en het verdienvermogen van Nederland en Europa te vergroten. Dit staat in de begroting 2016 van het ministerie van Economische Zaken, die de bewindspersonen dinsdag 15 september 2015 aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Meer financiering voor ondernemers
EZ heeft opnieuw veel aandacht voor innovatieve en startende bedrijven die op zoek zijn naar financiering om door te kunnen groeien. De twee belangrijkste fiscale regelingen om onderzoek en ontwikkeling te stimuleren, De Research en Development Aftrek (RDA) en de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), worden daarvoor in 2016 samengevoegd. Zo maakt het kabinet de regeling effectiever en de aanvraagprocedure voor bedrijven eenvoudiger. Het budget van deze regeling wordt in 2016 verhoogd met 100 miljoen euro en vanaf 2017 met 115 miljoen euro.

Vanaf 2017 komt tevens 50 miljoen euro extra beschikbaar voor de stimulering van start ups en het mkb. Daarnaast wordt komend jaar het speciale programma voor startende ondernemers, Startup Delta, voortgezet. Daarbij wordt voortgebouwd op de goede resultaten die het afgelopen jaar zijn behaald. Er komt een online financieringswijzer die het voor ondernemers makkelijker maakt om snel en eenvoudig te bekijken welke financieringsopties voor hen beschikbaar zijn om groeiplannen te realiseren. In 2015 heeft het kabinet via het Aanvullend Actieplan MKB-financiering al verschillende garantieregelingen vanuit de overheid beschikbaar gesteld die kunnen leiden tot ongeveer 2,5 miljard euro aan nieuwe mkb-financiering. De uitwerking hiervan loopt door in 2016.

Ondernemen makkelijker maken
Ook in 2016 zal EZ inzetten op het makkelijker maken van ondernemen. De afgelopen kabinetsperiode is reeds voor 1,35 miljard euro aan regeldruk teruggedrongen en in 2016 zal dit bedrag verder toenemen. Om de economische groei verder te stimuleren wil het kabinet specifiek meer ruimte bieden aan vernieuwende ondernemers. Onderzocht wordt hoe we voor nieuwe producten en diensten, belemmeringen in wet- en regelgeving kunnen wegnemen en hoe regels vaker op hoofdlijnen, technologieneutraal en toekomstbestendig kunnen worden opgesteld. Op die manier zien regels niet enkel op de bestaande situatie, maar bieden zij ruimte voor verandering en vooruitgang.

Goedkoper duurzame energie opwekken
Consumenten kunnen tot bijna 200 euro per jaar besparen op hun energierekening wanneer zij gezamenlijk investeren in lokale energieopwekking via bijvoorbeeld zonnepanelen. De regeling voor het lokaal opwekken van energie, wordt in 2016 voor dit doel verruimd en stelt bedrijven en consumenten in staat op lokaal niveau een speciale energiecoöperatie op te richten. De korting op de energiebelasting die voor deze regeling geldt, stijgt van 7,5 cent per kWh naar 9 cent per kWh in 2016.

Toonaangevende agrarische sector
EZ staat voor een innovatieve en internationaal toonaangevende agrarische sector. Met handelsmissies zet EZ in op het aanboren van nieuwe afzetmarkten voor onze landbouwproducten én voor onze agrarische kennis. Om de concurrentiepositie verder te versterken werken we samen met de sectoren onder meer aan een duurzame en toekomstbestendige varkens- en tuinbouwsector. Zo draagt Nederland bij aan een wereldwijde, stabiele en duurzame voedselvoorziening.

Natuur van grote waarde, ook voor de economie
Een goede bescherming van de biodiversiteit in Nederland zonder de lasten te verhogen. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe wet Natuurbescherming. Om maatwerk mogelijk te maken, krijgen de provincies de regie over het natuurbeleid. Deze nieuwe wet geeft daarnaast ruimte om te ondernemen met natuur. Het streven is dat de wet met ingang van 1 maart 2016 van kracht wordt. Boeren kunnen vanaf 1 januari 2016 samen plannen indienen om natuur te ontwikkelen en te beheren. In totaal is 70 miljoen euro beschikbaar voor dit collectieve agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Door samen te werken wordt natuurbeheer door boeren effectiever.

Bron: Rijksoverheid.nl

Snel contact met ons.

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Vergeet uw telefoonnummer niet.