Fiscale eindejaars tips 2015

1 Maak voor het laatst gebruik van de RDA
Maak in 2015 nog gebruik van de Research & Developmentaftrek (RDA). Deze extra aftrekpost bedraagt 60% van de kosten en uitgaven die zijn toe te rekenen aan research en development. Het gaat bijvoorbeeld om investeringen in
apparatuur en materialen. Loonkosten tellen voor deze aftrek niet mee. Dit is uw laatste kans want de RDA wordt in 2016 omgezet in de bestaande loonkostensubsidie van de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-afdrachtvermindering). Er is daarom nog maar één aanvraag nodig bij RVO.nl.

2 Houd rekening met de aanpassingen voor de S&O-afdrachtvermindering
De S&O-afdrachtvermindering wordt in verband met de integratie van de RDA per 1 januari 2016 aangepast. Enkele wijzigingen:
• Het schijventarief en de schijfgrenzen worden aangepast.
• Het starterspercentage in de eerste schijf gaat van 50% naar 40%.
• Het plafond in de S&O-afdrachtvermindering vervalt.
• Er wordt een forfait in de S&O-afdrachtvermindering geïntroduceerd.
• Publieke kennisinstellingen worden uitgesloten van de regeling.
• Er zijn enkele wijzigingen in subsidiabele werkzaamheden.

Tip
Voor S&O-uitgaven boven € 1 mln waarvoor u al een RDA-beschikking heeft ontvangen, is er een overgangsregeling. Die uitgaven kunnen vanaf 2016 tijdens de periode van de RDA-beschikking jaarlijks via een S&O-aanvraag voor de S&O-afdrachtvermindering in aanmerking komen. Vanaf uiterlijk eind november 2015 is daarvoor bij RVO.nl een aanvraagprogramma beschikbaar.

3 Kans op krediet vergroot
Heeft uw onderneming geld nodig? Kijk dan of u in aanmerking komt voor een MKB-krediet. Er komt bijna een miljard aan extra financiering beschikbaar. Een MKB-krediet is een zakelijke lening voor een kredietbehoefte van minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000 voor startende en bestaande ondernemers in het MKB. Ook zijn er nieuwe kredietmogelijkheden voor het MKB gelanceerd.

Wilt u bijvoorbeeld een bedrijfspand kopen, een verbouwing financieren, investeren in inventaris of vervoersmiddelen of een bedrijf overnemen dan kan het MKB-krediet een uitkomst bieden.

4 Maak gebruik van de investeringsaftrek
Heeft u in 2015 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen? Kijk dan of u in aanmerking komt voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. U dient wel een investering te hebben gedaan tussen de € 2.300 en € 309.693. Komt u onder de drempel van € 2.300? Dan is het handig om nog voor het einde van het jaar een investering te doen. Voldoet u aan alle voorwaarden? Doe in de aangifte 2015 een beroep op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Indien u in het verleden ook investeringen hebt gedaan maar zonder beroep op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, kunt u alsnog binnen 5 jaar verzoeken om toepassing van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek middels een ambtshalve vermindering.

Let op
Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de investeringsaftrek. Zo zijn bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan € 450 uitgesloten, maar ook bijvoorbeeld goodwill, grond, woonhuizen en personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer.

5 Kijk uit voor de desinvesteringsbijtelling
Heeft u in de afgelopen vijf jaar gebruikgemaakt van de investeringsaftrek en verkoopt u het bedrijfsmiddel weer of stoot u het bedrijfsmiddel af, dan krijgt u mogelijk te maken met de desinvesteringsbijtelling. Deze bepaalt dat u de aftrek gedeeltelijk terug moet betalen. Houd hier dus rekening mee. Door de vijfjaargrens kan het handig zijn om een desinvestering nog even uit te stellen.

6 Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen
Wanneer u milieuvriendelijk onderneemt, zijn er diverse interessante fiscale investeringsfaciliteiten zoals de energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) of willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil). Toets of u dit jaar nog in aanmerking komt voor de EIA, MIA en VAMIL.

7 Waardeer activa af
Heeft u activa op de fiscale balans die een lagere waarde hebben, dan kunt u deze afwaarderen binnen de grenzen van goed koopmansgebruik. Het afwaarderen van bijvoorbeeld oninbare vorderingen, voorraden of bedrijfspanden kan u een flinke aftrekpost opleveren. U kunt zo mogelijk in aanmerking komen voor teruggaaf van belasting.

8 Voorlopige aanslag onjuist?
Aan het einde van het jaar heeft u meer duidelijkheid over uw winstpositie. De winst kan hoger of lager uitvallen en dus niet meer in lijn met uw inschatting voor de voorlopige aanslag. Mocht uw winst hoger uitvallen dan zou u dus belasting moeten gaan bijbetalen. Probeer hier op in te spelen door uw winst te verlagen. Denk aan een investering aan het einde van het jaar of een voorziening voor onverwachte uitgaven. Mocht dit niet lukken dan kunt verzoeken om een aanvullende voorlopige aanslag.

Let op
Vanaf 1 juli 2015 rekent de Belastingdienst belastingrente over de openstaande belastingschuld.

9 Vraag uitstel van betaling aan
Kunt u uw belastingschulden tijdelijk niet op tijd voldoen? Vraag dan telefonisch uitstel van betaling aan. De Belastingdienst verleent maximaal vier maanden uitstel van betaling. De Belastingdienst verleent alleen telefonisch uitstel als:
• uw totale openstaande belastingschuld minder dan € 20.000 bedraagt,
• u nog geen dwangbevel heeft gekregen voor de openstaande belastingschuld,
• in de openstaande belastingschuld geen onbetaalde vergrijpboete is begrepen.

Let op
Een belastingschuld waarvoor u uitstel van betaling heeft in verband met een bezwaarschrift telt niet mee voor de grens van € 20.000.

Tip
Denkt u dat u uw openstaande belastingschulden niet binnen maximaal vier maanden kunt betalen? Vraag dan meteen schriftelijk uitstel van betaling aan voor een langere periode. De Belastingdienst verleent namelijk geen uitstel van betaling voor aanslagen waarvoor al eerder kort telefonisch uitstel van betaling is verleend.

10 Bedrijfsmiddel verkocht? Vorm een herinvesteringsreserve
Ga na of u dit jaar een bedrijfsmiddel verkocht heeft en daarbij boekwinst heeft behaald. U kunt dan de belastingheffing over de boekwinst uitstellen door deze te reserveren in een herinvesteringsreserve. U moet dan wel een vervangingsvoornemen hebben. De herinvesteringstermijn bedraagt maximaal drie jaar na het jaar waarin u het bedrijfsmiddel heeft verkocht. Investeert u binnen deze termijn in een ander bedrijfsmiddel? Dan kunt u de herinvesteringsreserve afboeken op de aanschafprijs van het nieuwe bedrijfsmiddel.

Tip
Stelt u bepaalde vermogensbestanddelen ter beschikking aan bijvoorbeeld uw BV? Dan mag u als terbeschikkingsteller ook een herinvesteringsreserve vormen.

11 Laat uw herinvesteringstermijn niet verlopen
Heeft u in het verleden al een herinvesteringsreserve gevorm? Kijk dan of uw herinvesteringstermijn niet verlopen is. Dit betekent dat u de herinvesteringsreserve die u in 2012 gevormd heeft, nog vóór 31 december 2015 moet benutten. Zo niet, dan komt de herinvesteringsreserve vrij te vallen en bent u belasting verschuldigd. Investeer daarom op tijd!

Let op
Gaat u de herinvesteringstermijn niet halen? U kunt dan in bijzondere omstandigheden en onder strikte voorwaarden de herinvesteringstermijn laten te verlengen. U moet hiervoor een verzoek indienen bij de Belastingdienst.

12 Maak gebruik van uw ondernemingsverlies
Heeft uw ondernemingsverlies geleden in het verleden. Kijk dan of u deze op tijd kunt verrekenen met uw ondernemingswinsten. U kunt namelijk uw verlies in de vennootschapsbelasting verrekenen met de belastbare winst uit het voorafgaande jaar (carry-back) of met de winsten uit de komende negen jaar (carry-forward). Uw ondernemingsverlies in de inkomstenbelasting kunt u verrekenen in box 1 met positieve inkomsten uit de drie voorafgaande jaren en de negen volgende jaren.

Tip
Loopt u het risico dat uw verlies verloren gaat doordat u het niet kan verrekenen? Haal dan uw winst naar voren. U kunt bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel verkopen.

13 Houd een urenadministratie bij
Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium. Oftewel, u moet elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming. Bent u niet alleen ondernemer maar bijvoorbeeld ook werknemer, dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft van de tijd aan uw bedrijf besteden. Vergeet dus niet uw uren te administreren. Zo kunt u bij vragen of controle van de Belastingdienst in ieder geval aantonen dat u aan het urencriterium voldoet.

14 Maak gebruik van de mkb-winstvrijstelling
Niet genoeg uren? Maak dan wel gebruik van de mkb-winstvrijstelling. Deze vrijstelling vermindert uw belastbare winst uit onderneming na ondernemersaftrek (zoals de zelfstandigenaftrek) met 14%. U bent zo minder belasting verschuldigd.

Let op
Leidt u verlies? Dan verkleint de mkb-winstvrijstelling dit verlies. De vrijstelling werkt dan dus in uw nadeel.

15 Denk aan uw pensioen
U kunt als ondernemer geld opzij zetten binnen uw onderneming voor uw oude dag. Dit geld reserveert u in de oudedagsreserve. Voldoet u aan het urencriterium en had u aan het begin van dit jaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt, dan mag u bij voldoende eigen vermogen een deel van de winst toevoegen aan uw oudedagsreserve. Over dit deel betaalt u dan nog geen inkomstenbelasting. Dit jaar bedraagt de toevoeging 9,8%. Het maximumbedrag bedraagt € 8.640.

Let op
De oudedagsreserve zorgt voor uitstel van belastingheffing, maar niet voor afstel. Op de opgebouwde reserve rust nog een belastingclaim. Op enig moment, vaak als u stopt met uw onderneming, zult u moeten afrekenen. Toevoegen aan de oudedagsreserve is vaak alleen aantrekkelijk als u nu in de hoogste belastingschijf zit.

16 Pensioen buiten uw onderneming
U kunt ook uw pensioen buiten uw onderneming regelen. Het kabinet zou de zzp’er hierin faciliteren maar dit gaat niet door. U moet zelf zorgen voor uw verzekeringen voor een aanvullende oudedagsvoorziening. Als zzp’er bepaalt u zelf of u naast de AOW nog een aanvullende oudedagsvoorziening wil. Dat kan bijvoorbeeld ook via een lijfrente.

Let op
Pensioenopbouw wordt makkelijker gemaakt. Zo hoeft u niet in te teren op reeds opgebouwd pensioen als u een beroep moet doen op de bijstand. Ook krijgen beginnende zzp’ers per 1 april 2016 langer de tijd om te beslissen of zij willen blijven deelnemen aan het pensioenfonds van hun voormalig werkgever.

17 Einde VAR
Per 1 april 2016 is naar alle waarschijnlijkheid de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) definitief ten einde. Dan kunt u als opdrachtgever werken met door de Belastingdienst beoordeelde en goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten. Dit is niet verplicht, maar alleen als daadwerkelijk wordt gewerkt volgens een dergelijke overeenkomst, heeft de opdrachtgever de zekerheid vooraf dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

Hoe ziet een voorbeeldovereenkomsten eruit?
De eerste goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten zijn nu vrijgegeven op de website van de Belastingdienst. Het gaat om de voorbeeldovereenkomst voor de coördinerend stralingsdeskundige, gastdocent masterclass, artiest (individueel), artiestengezelschap en tijdelijke waarneming verloskundige (KNOV).

Let op
De Belastingdienst heeft de eerste vijf voorbeeldovereenkomsten vrijgegeven. Nu is het wachten op instemming van de Eerste Kamer met de vervanging van de VAR. Daarna zal de Belastingdienst op korte termijn het aantal beoordeelde en goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten flink uitbreiden.

18 Uw onderneming in een nieuw jasje?
Ga na of de BV-vorm wel of niet aantrekkelijk voor u is. De oprichting van een BV is eenvoudiger geworden. Ook is meer maatwerk mogelijk. Bij oprichting van de BV hoeft u niet langer een minimumkapitaal te storten van € 18.000. Wel kunt u als bestuurder of aandeelhouder eerder aansprakelijk gesteld worden voor schulden van de BV.

19 Vraag een voorlopige verliesverrekening aan
Heeft u een BV waarin u in 2014 winst behaalde, maar sluit u 2015 vermoedelijk af met een verlies? Dan kunt u de Belastingdienst na het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2015 verzoeken om een voorlopige verliesverrekening. De Belastingdienst zal dan alvast 80% van het vermoedelijke verlies verrekenen met de winst van 2014.

Let op
Voorlopige verliesverrekening levert u een liquiditeitsvoordeel op, want uw BV kan sneller beschikken over een deel van het nog terug te verwachten belastinggeld. De voorlopige verliesverrekening wordt naderhand verrekend met de definitieve verliesverrekening of met de aanslag over het jaar 2015.

20 Uw lijfrente afkopen?
U kunt sinds 1 januari 2015 uw lijfrente geheel of gedeeltelijk afkopen als u langdurig arbeidsongeschikt bent. U kunt het inkomen dat u mist vanwege uw arbeidsongeschiktheid daarmee aanvullen. Bij een gehele of gedeeltelijke afkoop bent u geen revisierente verschuldigd. Over de afkoopsom moet u wel belasting betalen. Afkopen kan alleen indien u langdurig arbeidsongeschikt bent en u mag nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Let op
Er geldt een maximum aan het op te nemen bedrag aan lijfrente. De afkoopuitkering mag niet meer bedragen dan € 40.000 of, als dat hoger is, het gemiddelde inkomen in de voorafgaande twee jaar.

21 Wisselende inkomsten? Middeling biedt uitkomst
Heeft u te maken met ‘schommelende’ winsten? Dan kan middeling uitkomst bieden. Ga na of u de afgelopen jaren sterk wisselende inkomsten in box 1 van de inkomstenbelasting gehad heeft. U heeft dan waarschijnlijk meer belasting betaald dan wanneer de inkomsten gelijkmatig waren geweest. Door over een periode van drie aaneengesloten kalenderjaren uit te gaan van de gemiddelde winsten, kan middeling in een aantal gevallen leiden tot een teruggaaf van te veel betaalde belasting. Er geldt een drempel van € 545.

Let op
U moet zelf een schriftelijk verzoek om middeling indienen


Alle fiscale eindejaarstips 2015

Snel contact met ons.

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Vergeet uw telefoonnummer niet.