Geld lenen aan en van de bv

Leent u geld aan uw bv, dan is de zakelijke rente als bedrijfslast aftrekbaar

Geld lenen aan en van de bv

Houd het zakelijk
Het komt regelmatig voor dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) geld leent van zijn bv of juist aan zijn bv. In beide gevallen is het erg belangrijk dat de lening onder de gangbare zakelijke voorwaarden is afgesloten.

Zakelijke voorwaarden
Wanneer de lening keurig volgens de fiscale spelregels is opgesteld, is er een schriftelijke overeenkomst tussen de dga en zijn bv. In deze overeenkomst zijn een aflossingsschema en een reëel rentepercentage opgenomen. Bovendien zijn er zekerheden gesteld. Om te beoordelen of de overeenkomst zakelijk is, moet u zichzelf afvragen of uw bv een dergelijke leningsovereenkomst ook zou zijn aangegaan met een onafhankelijke derde.

Tip: Wij kunnen u helpen met het opstellen van een zakelijke overeenkomst. Heeft u al een leningsovereenkomst, laat deze dan regelmatig checken. Zo bent u er zeker van dat alles nog steeds in orde is.

Lenen aan de bv
Leent u geld aan uw bv, dan is de zakelijke rente die de bv aan u betaalt als bedrijfslast aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.

Let op: leent u in privé geld bij de bank en leent u dit vervolgens door aan de bv, dan valt deze lening ook onder de terbeschikkingstellingsregeling. De rente op de banklening is aftrekbaar in box 1.

U zelf krijgt te maken met de terbeschikkingstellingsregeling in de inkomstenbelasting. Dat betekent dat de rente op de geldlening in box 1 progressief is belast. Sinds 2010 geldt voor deze regeling een terbeschikkingstellingsvrijstelling van 12%. Het toptarief komt dan uit op 45,76%. Ontvangt u dus van de bv een rentevergoeding van € 5.000 op jaarbasis, dan bent u – uitgaande van het toptarief – over deze vergoeding € 2.288 aan inkomstenbelasting verschuldigd.

Lenen tegen een onzakelijke rente
Wordt er een onzakelijk hoge rente afgesproken, dan heeft dit gevolgen. Alleen het gedeelte van de rente dat normaal zakelijk zou zijn geweest, is voor uw bv aftrekbaar als bedrijfslast. Dat geldt ook voor de rente die u in aanmerking moet nemen voor de terbeschikkingstellingsregeling. Het meerdere, niet-zakelijke gedeelte, wordt gezien als een vermomde winstuitdeling en is bij u belast in box 2 (aanmerkelijk belang) en bij de bv niet aftrekbaar. Heeft u geen of een te lage rente afgesproken, dan moet u toch uitgaan van een zakelijke rente. Deze is bij u belast in box 1. De bv kan deze rente ten laste van de winst brengen.

Glijclausule
Om ongewenste gevolgen van een vermomde winstuitdeling te beperken, kunt u in de leningsovereenkomst een ‘glijclausule’ opnemen. Mocht de rente die is opgenomen in de overeenkomst, niet voldoen aan de fiscale eisen, dan bepaalt de clausule dat deze alsnog wordt aangepast aan de rente die wordt vastgesteld door de belastinginspecteur of de belastingrechter.

Verlies op de geldlening
Wat als uw bv het geleende bedrag niet kan terugbetalen? In dat geval mag u het verlies op de lening in aanmerking nemen als negatief resultaat in box 1. Als uw lening aan de bv echter niet aan de voorwaarden voldoet, kan de belastinginspecteur zich op het standpunt stellen dat er sprake is van een informele kapitaalverstrekking. Hierdoor is bij een afwaardering van de lening het verlies slechts verrekenbaar in box 2 tegen 25%. Volgens de belastingrechter moet de inspecteur dan wel aantonen dat de geldlening onzakelijk is. Als hij daar niet in slaagt, is het verlies op een lening wel in box 1 aftrekbaar.

Lenen van de bv
Leent u geld van uw bv dan kunt u dit doen in uw hoedanigheid als werknemer of als aandeelhouder. Het is belangrijk om dit van tevoren vast te stellen, omdat de fiscale gevolgen in beide situaties anders zijn.

Lenen als werknemer
Voor personeelsleningen geldt dat wanneer de verschuldigde rente minder bedraagt dan 2,85% dit voordeel tot het loon behoort. Heeft de bv gekozen voor toepassing van de werkkostenregeling, dan geldt de rente die in het economisch verkeer verschuldigd zou zijn. Er is een uitzondering als de personeelslening bijvoorbeeld gebruikt wordt voor de eigen woning. In dat geval wordt de waarde van het rentevoordeel onder voorwaarden op nihil gesteld. Maakt de bv als werkgever gebruik van de werkkostenregeling, dan geldt voor het rentevoordeel in dat geval ook een nihilwaardering.

Let op: soms kan de Belastingdienst zich op het standpunt stellen dat een personeelslening voor een dga niet mogelijk is. Dit is met name het geval als de mogelijkheid van een personeelslening alleen openstaat voor de dga zelf en niet voor andere werknemers van de bv.

Lenen als aandeelhouder
Als u als aandeelhouder leent, staat ook hier het zakelijk handelen voorop. Belangrijk hierbij is de vraag of de bv onder dezelfde voorwaarden met een onafhankelijke derde een geldlening zou hebben afgesloten. Er moet voldoende zekerheid zijn voor wat betreft de rentebetaling en de aflossing. Is dat niet het geval, dan kan er sprake zijn van een verkapte winstuitdeling met alle gevolgen van dien.

Lenen voor consumptieve doeleinden
Leent u geld voor consumptieve doeleinden of om hiermee in privé te beleggen, dan valt de lening als schuld in box 3 en is de door u aan de bv betaalde rente niet aftrekbaar. De rente die de bv ontvangt, is echter wel belast voor de vennootschapsbelasting. In de meeste gevallen is het lenen voor consumptieve doeleinden fiscaal niet aantrekkelijk.

Pas op met renteconstructie
In 2010 heeft het gerechtshof een uitspraak gedaan in een zaak waarbij een dga onder zakelijke voorwaarden geld had geleend van zijn bv. Hij leende het geld tegen een rente van 2,5% en zette dit bedrag op een privé-internetspaarrekening waarop hij een rente van 3,6% ontving. Een rentevoordeel van 1,1%. De rechter besliste dat dit rentevoordeel bij de dga belast is in box 1, omdat het voordeel was beoogd en ook te verwachten. De dga heeft tegen deze uitspraak beroep in cassatie aangetekend. De Hoge Raad heeft inmiddels beslist dat het rentevoordeel niet belast is in box 1.

Lenen voor de eigen woning
Leent u geld van uw bv voor uw eigen woning, dan is de door u betaalde rente aftrekbaar in box 1 onder de eigenwoningregeling. Ook als u de lening aangaat voor de kosten van onderhoud, verbetering of verbouwing van de eigen woning, is de rente aftrekbaar. Bij de bv is de ontvangen rente uiteraard belast.

Wisselende rekening-courantstanden
In de praktijk heeft een dga vaak een rekening-courant verhouding met zijn bv. Bij een rekening-courant met afwisselend debet- en creditstanden heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat er geen rente in box 1 in aanmerking hoeft te worden genomen als het saldo van de rekening-courantverhouding gedurende het kalenderjaar niet hoger is dan € 17.500 positief en niet lager dan € 17.500 negatief. De bv mag de rentekosten dan niet in aftrek brengen. De dga kan een eventuele rekening-courantschuld niet in box 3 opnemen.

Let op: normaal gesproken leidt een rekening-courantverhouding met de bv niet tot fiscale problemen. Dat wordt anders als de rekening-courantverhouding zo hoog wordt dat het niet meer aannemelijk is dat u als dga deze nog kunt aflossen. Het gevaar van winstuitdeling is dan aanwezig. Zorg er daarom voor dat u een aflossingsregeling treft met uw bv.

Tot slot
Het is uitermate belangrijk dat u – zowel bij het lenen van als bij het lenen aan de bv – zakelijk handelt. Wij zijn de aangewezen persoon om u te informeren over wat wel en wat niet zakelijk is. Neem gerust contact met ons op. We zijn u graag van dienst.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met Iris Damen AA RB of Geert de Jonge MSc. RA op nummer 0416 712 650 of uw belangstelling laten blijken d.m.v. ons reactieformulier.

Zie ook

Zaken doen met uw eigen BV
Wat is uw bedrijf waard?
Verbeter uw liquiditeit
Spaar-BV
Succesvol financieren
Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de DGA
Uw positie als DGA
Liquiditeitsprognose
Geld lenen aan en van de BV
Estate planning
Financiële planning
Fiscale eenheid
Echtscheiding en uw bedrijf

Snel contact met ons.

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Vergeet uw telefoonnummer niet.