Het loon van een aanmerkelijkbelanghouder moet ten minste gesteld worden op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (artikel 12a van de Wet op de Loonbelasting 1964). In dit artikel wordt een berekening gegeven voor het gebruikelijk loon van medisch specialisten, waarbij is uitgegaan van de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS). Naar onze mening geven deze arbeidsvoorwaarden een goede grondslag voor de berekening van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Loon van medisch specialisten op grond van de AMS

Op grond van de AMS bestaat het loon van medisch specialisten in loondienst uit een vast maandbedrag plus vakantiegeld én een eindejaarsuitkering vastgesteld op 8,33% van het voornoemde loon. De medisch specialist heeft daarnaast recht op een inconveniëntentoeslag, die is opgebouwd uit een frequentie- en een intensiteitstoeslag. Beiden worden berekend als percentage van het brutoloon exclusief vakantiegeld en zijn afhankelijk van het aantal avond-, nacht-, en weekenddiensten, alsmede van het aantal uren dat tijdens deze diensten wordt gewerkt.

De frequentietoeslag bedraagt 0% bij minder dan twee nacht-, avond-, of weekenddiensten en maximaal 6% bij gemiddeld meer dan tien avond-, nacht-, of weekenddiensten. De intensiteitstoeslag bedraagt 0% bij gemiddeld minder dan acht gewerkte uren tijdens voornoemde diensten en maximaal 15% bij gemiddeld 24 of meer gewerkte uren.

De pensioenpremies worden in gelijke verhoudingen gedragen door de werkgever en de werknemer; 50% van de pensioenpremie wordt dus verhaald op de werknemer.
De pensioenpremie SPMS bedraagt:                                                 € 29.764
Daarvan is 50% verhaalbaar op de werknemer:                             € 14.882

Gebruikelijk loon van de medisch specialist met een aanmerkelijk belang

Onderstaand vindt u drie berekeningen van het loon van medisch specialisten op grond van de AMS, op basis van maximale-, gemiddelde- en minimale toeslagen.

Maximaal Gemiddeld Minimaal
Maandsalaris € 11.941 € 11.941 € 11.941
Jaarsalaris € 143.292 € 143.292 € 143.292
Eindejaarsuitkering   € 11.936 € 11.936 € 11.936
Vakantiegeld € 11.936 € 11.936 € 11.936
€ 167.164 € 167.164 € 167.164
 
Frequentietoeslag € 8.598 € 4.299 0
Intensiteitstoeslag € 21.494 € 10.747 0
€ 197.256 € 182.210 € 167.164
 
Pensioenpremie € 14.882 € 14.882 0
(deel werknemer) € 182.374 € 167.328 € 152.282
Gebruikelijk loon (75%) € 136.780 € 125.496 € 114.212

Wanneer een medisch specialist in loondienst recht zou hebben op gemiddelde toeslagen, zou het gebruikelijk loon van een vergelijkbare medisch specialist met een aanmerkelijk belang gesteld kunnen worden op € 125.496. Daarbij wordt opgemerkt dat het gebruikelijk loon hoger of lager kan worden gesteld indien de feiten en omstandigheden van een specifieke medisch specialist daar aanleiding toe geven. Het draait daarbij om de vastlegging van die relevante feiten en omstandigheden.

Aanpassingen CAO                                                                                  

De CAO Ziekenhuizen en de AMS 2017-2019 zijn per 31 maart 2019 verlopen. Over de aanpassingen van de cao wordt momenteel onderhandeld. Dat leidt mogelijk tot aanpassing van de lonen en heeft dan ook gevolgen voor het gebruikelijk loon van medisch specialisten.                                                                                             

Let op

De Belastingdienst verschilt van inzicht, met name als het gaat om de behandeling van de pensioenpremie: het loon zou tenminste € 130.950 (2018) moeten bedragen (afgeleid van een maximaal loon van € 174.600), verhoogd met 75% van de door de medisch specialist zelf betaalde pensioenpremie. Waarop het bedrag van € 174.600 is gebaseerd, is onduidelijk. Het uitgangspunt van de Belastingdienst dat een medisch specialist/dga altijd recht heeft op de maximale toeslagen, hoeft natuurlijk niet juist te zijn. Dat moet feitelijk worden beoordeeld. Over de behandeling van de zelf betaalde pensioenpremie bestaat discussie.

Slotoverweging en conclusie

Het gebruikelijk loon dient te worden vastgesteld aan de hand van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Bij medisch specialisten ligt het voor de hand om daarbij uit te gaan van de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS). Het gebruikelijk loon dient daarbij ten minste gesteld te worden op 75% van het loon uit deze meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Bron: SRA
Publicatie: 20 mei 2019

Snel contact met ons.

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Vergeet uw telefoonnummer niet.