Financiële planningFinanciële planning

De ondernemersvorm bepaalt wat privé is en wat zakelijk

Vermogens- en inkomensplanning

Financiële kansen en risico’s
U kent het vast wel van de reclame: ‘het Zwitserleven-gevoel’. Het staat voor onbezorgd genieten van het leven. Utopie of binnen handbereik? Door het in kaart brengen van uw huidige financiële positie, uw toekomstwensen, maar ook eventuele risico’s, kunt u plannen en zet u alvast een belangrijke stap in de goede richting.

Financiële planning
Als ondernemer in de inkomstenbelasting of als directeur-grootaandeelhouder (dga) weet u waarschijnlijk precies waar u naar toe wilt met uw bedrijf. U bent bezig met groei, u ziet kansen en u schat de risico’s in. Voor uw bedrijf heeft u misschien allang een financiële planning gemaakt. Omdat u duidelijkheid wilt of omdat u bijvoorbeeld een lening heeft aangevraagd bij de bank. Maar hoe zit het met uw persoonlijke financiële planning?

Tip: met een persoonlijk financieel plan krijgt u niet alleen inzicht in uw huidige inkomens- en vermogenssituatie, maar u ziet ook welke risico’s uw inkomen en vermogen kunnen aantasten, welke maatregelen u hiertegen kunt nemen en hoe u uw doelen kunt bereiken.

Een financiële planning bestaat uit drie soorten planningen:
een inkomensplanning
een vermogensplanning
een estate planning
Hierna gaan we dieper in op de vermogens- en inkomensplanning.

Plan uw inkomen
Iedereen heeft dromen, ieder van ons denkt weleens na over de toekomst en ligt weleens wakker van mogelijke risico’s. Want wat gebeurt er als u ziek of arbeidsongeschikt wordt, als u komt te overlijden of als u met pensioen gaat? Is uw (gezins)inkomen dan nog toereikend? Met een inkomensplanning brengt u dit inkomen, de gevolgen van onverwachte situaties en uw wensen in kaart.

Uitgangspunt is uw huidige situatie en het consumptief besteedbaar inkomen: de totale inkomsten van u en uw partner (inclusief rente-inkomsten e.d.), verminderd met de vaste uitgaven en verrekend met alle fiscale aspecten. Denk aan de belasting in box 3, hypotheekrenteaftrek en de bijtelling van de auto van de zaak. Wat onderaan de streep overblijft, kunt u reserveren voor later of gebruiken voor variabele lasten.

Uit het inkomensoverzicht blijkt wat uw netto-inkomen verminderd met de vaste lasten in de nabije toekomst is. Maar een inkomensoverzicht doet meer. Als het goed is, kunt u hieruit ook afleiden hoe het (gezins)inkomen eruitziet bij pensionering, bij arbeidsongeschiktheid en bij overlijden. Is dit niet toereikend dan kunt u hier nu al op anticiperen door het inkomen op tijd bij te sturen.

Pensioenopbouw
Door de toenemende vergrijzing staat de aow (de basispensioenvoorziening vanuit de overheid) onder druk. Het staat vast dat de aow-gerechtigde leeftijd in de toekomst omhoog gaat. Bovendien voorziet de aow alleen in een minimale levensbehoefte. U zult er dus zelf voor moeten zorgen dat u in de toekomst zonder geldzorgen kunt genieten van uw oude dag. Er zijn diverse mogelijkheden om pensioen op te bouwen: via een verzekeraar, in uw eigen onderneming, met spaar- en beleggingstegoeden, via een lijfrenteverzekering of koopsompolis of door vermogen op te bouwen in bijvoorbeeld uw eigen woning en dat later te gebruiken voor uw pensioen.

Als dga heeft u meerdere keuzes:

U bouwt vanuit de bv pensioen in eigen beheer op bij de werk-bv, bij uw holding of in een aparte pensioen-bv, of u stort de premies af bij een verzekeraar. U bouwt privé lijfrente op bij een verzekeraar of bij een bank (banksparen).

Als mkb-ondernemer in de inkomstenbelasting kunt u ook privé een lijfrente opbouwen bij een verzekeraar of via banksparen. Ook heeft u de mogelijkheid om jaarlijks een percentage van de ondernemingswinst aan de fiscale oudedagsreserve toe te voegen.

Tip: aan alle hier genoemde mogelijkheden kleven voor- en nadelen. Heeft u eenmaal een keuze gemaakt hoe u uw pensioen wilt opbouwen, dan is die keuze vaak niet zonder consequenties te wijzigen.

Arbeidsongeschiktheid
Voor u als zelfstandig ondernemer of dga is er niets vanuit de overheid geregeld in het geval u arbeidsongeschikt raakt. Om de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid te beperken, zult u dus zelf iets moeten regelen. Met de inkomensplanning kan uw adviseur uitrekenen hoeveel gezinsinkomen er overblijft bij arbeidsongeschiktheid en welke uitkering moet worden verzekerd om dit inkomen eventueel aan te vullen.

Overlijden
Komt u onverwachts vroeg te overlijden, dan heeft dit niet alleen financiële gevolgen voor uw gezin, maar mogelijk ook voor uw bedrijf. Er zijn echter zaken die u nu al kunt regelen om de gevolgen te beperken:

Sluit een overlijdensrisicoverzekering af om de hypotheek op uw privéwoning af te lossen.
Overweeg een compagnonsverzekering om uw zakelijke partners en uw erven te behouden voor problemen bij het overnemen van uw aandeel in het bedrijf.
Denk aan een partner- en wezenpensioen om uw nabestaanden te verzekeren van inkomen. Heeft u het pensioen in uw bv verzekerd, overweeg dan om het risico van overlijden te verzekeren, omdat de bv anders niet aan haar pensioenverplichtingen kan blijven voldoen.

Tip: iedere oplossing die u kiest om het risico van een eventueel vroegtijdig overlijden te beperken, is afhankelijk van onder meer uw vermogenspositie, uw gezinssamenstelling en de fase van uw ondernemerschap.

Plan uw vermogen
Bij vermogensplanning gaat het niet alleen om uw privévermogen, maar ook om alle juridische, fiscale en financiële aspecten van het vermogen dat u opbouwt in uw bedrijf. Beide vermogens, zakelijk en privé, horen tot uw totale vermogen, maar worden (fiscaal) anders behandeld.

Privévermogen
Uw privévermogen wordt belast volgens de belastingheffing in box 3. Uw vermogen wordt tot een jaarlijks vrijgesteld bedrag (heffingvrij vermogen) niet in de heffing betrokken en u betaalt hierover geen belasting. Het meerdere wordt wel belast. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat u een fictief rendement behaalt van 4%. Hierover bent u 30% belasting verschuldigd. Per saldo bent u 1,2% inkomstenbelasting verschuldigd over uw vermogen. Waardestijgingen of -dalingen van uw vermogen evenals kosten worden niet in aanmerking genomen.

Zakelijk vermogen
Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting dan wordt het vermogen binnen uw onderneming fiscaal als een apart vermogen behandeld. Bij een eenmanszaak bent u maximaal 52% inkomstenbelasting verschuldigd over het werkelijke rendement, inclusief waardeontwikkeling. Als liquiditeiten echter structureel overtollig zijn, worden zij belast als privévermogen in box 3.

Een bv is maximaal 25% vennootschapsbelasting verschuldigd over haar werkelijke rendement en de waardeontwikkeling. Daarnaast bent u als dga over de waardestijging van de aandelen in de bv bij realisatie daarvan 25% inkomstenbelasting verschuldigd in box 2. Hetzelfde geldt als u dividend ontvangt vanuit de bv. De effectieve belastingdruk bedraagt bij de bv daarom bijna 44%.

Ondernemingsstructuur
Privé beleggen of zakelijk, zakelijk vermogen overhevelen naar privé of andersom, geld lenen van of aan de bv, wel of geen dividend uitkeren? Het zijn vragen die allemaal gevolgen kunnen hebben voor het totale vermogen. Daarnaast speelt ook de ondernemingsstructuur een grote rol. De ondernemingsvorm van uw bedrijf bepaalt of er een scheiding is tussen privé en zakelijk. Bij een bv is het privévermogen niet verbonden met de zaak. Gaat de bv failliet dan heeft dit normaal gesproken geen financiële consequenties voor uw privévermogen. Als het misgaat, bieden de eenmanszaak en de vof in dat opzicht weinig bescherming. Dit kan een reden zijn om vermogen vanuit uw onderneming privé onder te brengen. Een andere mogelijkheid is het aangaan van een zogenaamde holdingstructuur om de overtollige zakelijke liquiditeiten (zonder belastingheffing) in de holding-bv onder te brengen en zo het risico te spreiden.

Tot slot
Met een goed financieel plan krijgt u inzicht in uw financiële situatie, kunt u plannen maken voor de toekomst en bent u zich bewust van de financiële risico’s en kansen. Uw financiële plan is echter nooit af en zal waarschijnlijk regelmatig moeten worden aangepast. Er kunnen zich altijd weer situaties voordoen waar u rekening mee moet houden. Wij zijn u hiermee graag behulpzaam.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met Iris Damen AA RB of Geert de Jonge MSc. RA op nummer 0416 712 650 of uw belangstelling laten blijken d.m.v. ons reactieformulier.

Zie ook

Belastingvrij schenken in 2020

Accountancy
Belastingen
Salarisadministratie
Bedrijfswaardering
Kwaliteitszorg
Dispute services
Second opinion
Advies

Zie ook

Zaken doen met uw eigen BV
Wat is uw bedrijf waard?
Verbeter uw liquiditeit
Spaar-BV
Succesvol financieren
Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de DGA
Uw positie als DGA
Liquiditeitsprognose
Geld lenen aan en van de BV
Estate planning
Financiële planning
Fiscale eenheid
Echtscheiding en uw bedrijf

 

Snel contact met ons.

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Vergeet uw telefoonnummer niet.