Estate planning

Een financieel steuntje voor uw kind
Wat zou u doen als u hoort dat uw kind een financieel ruggensteuntje goed kan gebruiken? Of het nu gaat om financiële steun bij studiekosten, alsmaar stijgende maandlasten, de koop van een woning of door het verlies van een baan. Misschien wil uw kind de lang gekoesterde droom van een eigen bedrijf verwezenlijken of het stokje in het familiebedrijf overnemen. Uw financiële hulp maakt het mogelijk! Laat u inspireren door deze advieswijzer.

Schenking
Een veelgebruikte en relatief eenvoudige manier om het kind financieel te ondersteunen is het schenken van geld. Dit kan op diverse manieren. Door handig gebruik te maken van vrijstellingen en fiscaal vriendelijke schenkingsvormen, kunt u het rendement van uw schenking verhogen. Niet alleen op het moment van schenking zelf, maar ook voor later. Schenken is een voordelige manier om het opgebouwde vermogen aan de volgende generatie over te dragen. Dus wellicht is het financieel steuntje voor nu tegelijkertijd een gelegenheid na te denken over uw nalatenschapplanning.

Afhankelijk van de omvang van uw vermogen en de vrijstellingen, bedraagt de erfbelasting voor uw kind al snel tussen 10 en 20% en voor het kleinkind zelfs tussen 18 en 36%. Regel het tijdig en goed en bespaar erfbelasting in het voordeel van uw erfgenamen!

Tip: vanaf 2013 geldt er voor mensen met vermogen een hogere eigen bijdrage zorg AWBZ. 8% van uw box 3-vermogen boven het heffingvrij vermogen wordt als extra inkomen voor de berekening van de eigen bijdrage meegeteld.

Als ouder kunt u uw kind jaarlijks een bedrag schenken vrij van recht. Voor 2013 is dit bedrag € 5.141. Daarnaast heeft u nog een tweetal mogelijkheden om belastingvrij een (eenmalige) verhoogde schenking te doen. Allereerst kunt u voor uw kind tussen 18 en 40 jaar oud het onbelaste schenkingsbedrag voor één keer verhogen tot € 24.676. Uw kind is vrij in het bestedingsdoel. Daarnaast is het onder voorwaarden mogelijk de belastingvrije schenking eenmalig te verhogen tot € 51.407 (2013) als het bedoeld is voor:
■ een studie of opleiding voor een beroep;
■ aankoop van een eigen woning;
■ verbetering of onderhoud van de eigen woning;
■ afkoop van een recht van opstal, erfpacht of beklemming;
■ aflossing op de eigenwoningschuld.

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om méér dan het vrijgestelde bedrag te schenken. Over het meerdere is het kind als begunstigde dan wel schenkbelasting (10 tot 20%) verschuldigd.

Let op: is er vóór 1 januari 2010 al een beroep gedaan op de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan wordt de vrijstelling beperkt tot € 26.732, mits de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning. Raadpleeg uw adviseur voor de voorwaarden.

Schenken onder schuldigerkenning
U wilt schenken, maar u wilt of kunt nog niet het gehele bedrag in contanten aan uw kind geven. Een mogelijkheid is een notariële schuldigerkenning uit vrijgevigheid, ook wel bekend als papieren schenking. U erkent schuldig te zijn aan uw kind een bedrag dat pas opeisbaar is na uw overlijden. Voordeel is dat u blijft beschikken over het (geschonken) vermogen en liquiditeiten en toch handig gebruikmaakt van de vrijstellingen in de schenkbelasting. Tegelijkertijd bent u vrij om tussentijds op de schuld af te lossen en daarmee uw kind geld te verstrekken. Om met deze schenking ook erfbelasting te besparen, moet u wel uw kind jaarlijks 6% rente betalen. Via rente en Uw aflossing ontvangt uw kind dan financiële ondersteuning.

Schenken onder voorwaarden
Het kan gebeuren dat een schenking via het huwelijksgoederenregime of een samenlevingscontract onbedoeld bij de schoonfamilie van uw (klein)kind terechtkomt. Dit kunt u voorkomen door bij de schenking een uitsluitingsclausule op te nemen zodat de schenking eigendom blijft van uw (klein)kind. Door het schenken van vermogen aan uw kind kan het op enig moment ook gebeuren dat uw financiële draagkracht onder druk komt te staan. Wilt u schenken zonder financieel afhankelijk te worden van uw kind, dan kunt u ook schenken onder de voorwaarde dat deze door u herroepen kan worden.

Bedrijfsopvolging in de familie
Wilt u het bedrijf geheel of gedeeltelijk overdragen aan uw kind? Met de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de Successiewet kunt u het ondernemingsvermogen of uw aanmerkelijkbelangaandelen fiscaal vriendelijk op de kinderen overdragen. De BOF geldt alleen voor actieve ondernemingen. Beleggingsactiviteiten vallen buiten de regeling. De BOF voorziet in een voorwaardelijke vrijstelling van 100% van de waarde, voor zover de waarde van de onderneming niet meer bedraagt dan € 1.028.132 (2013). Voor het meerdere is de vermindering 83%. Voor de dan nog verschuldigde schenkbelasting kan tien jaar rentedragend uitstel worden verleend. De regeling kent onder meer voorwaarden ten aanzien van de bezitsperiode voor u als schenker en voor de continuering door de verkrijger.

Familielening
U kunt uw kinderen natuurlijk ook geld lenen. Het wordt immers steeds moeilijker, ook voor uw kinderen, om een financiering bij een bank te krijgen. Bij een lage rente op het spaardeposito kan een familielening dan al gauw een aantrekkelijke optie zijn. Maak wel zakelijke afspraken en leg de voorwaarden, zoals rente, duur, aflossing, aanwending van de geldsom, opeisbaarheid, opzeggingsgronden en eventuele zekerheden wel goed vast. Dit zorgt voor financiële en juridische duidelijkheid voor u en het kind en voorkomt veelal onnodige fiscale narigheid. Kiest u voor een onderhandse overeenkomst, dan kon u tot 2013 de akte nog gratis laten registreren bij de Belastingdienst. Nu wordt van u verwacht dat u op een andere wijze het bestaan van de overeenkomst kunt aantonen.

Eigenwoninglening
Via een notariële of onderhandse akte kunt u uw kind geld lenen voor de aanschaf, verbouwing of onderhoud van een eigen woning. Over de lening ontvangt u van uw kind rente. Voor u behoort de (zakelijke) lening tot uw box 3-vermogen, zodat de renteontvangst bij u onbelast is. Voor uw kind is de betaalde rente echter fiscaal aftrekbaar als eigenwoningrente. Let wel, vanaf 1 januari 2013 gelden ook voor de eigenwoningleningen binnen de familie de nieuwe regels rondom hypotheekrenteaftrek. Deze lening dient aldus eveneens binnen dertig jaar minimaal annuïtair te zijn afgelost. Om de renteaftrek bij een onderhandse lening veilig te stellen, dient het kind de Belastingdienst tijdig te informeren over de lening. Voor op 31 december 2012 bestaande eigenwoningleningen is er een overgangsregeling.

Let op: het is verstandig om voor de lening een zekerheidsrecht te bedingen. Niet alleen voor de terugbetaling, maar ook om het zakelijke karakter fiscaal te onderbouwen. Voor het vestigen van een hypotheek moet u bij de notaris zijn.

Lening en schenking via een kasrondje
Een extra financieel steuntje kunt u het kind bieden door bijvoorbeeld de eigenwoninglening aan te vullen met een ‘kasrondje’. In hetzelfde jaar dat het kind de rente aan u betaalt, schenkt u een bedrag binnen de jaarlijkse schenkingsvrijstelling (2013: € 5.141). Uw kind profiteert bij een eigenwoninglening van de fiscale renteaftrek en van de vrijgestelde schenking, terwijl u de rente onbelast ontvangt en (een deel van) de rente weer belastingvrij kunt teruggeven. De schenking en rentebetaling moeten overigens los van elkaar staan en niet met elkaar worden verrekend. Anders valt het fiscale voordeel weg.

Borgstelling
Indien uw kind bij een bank niet op eigen kracht een (extra) lening kan krijgen, kunt u als ouder borg staan. Dit kan voor de gehele lening, maar ook voor een deel. Hiermee biedt u de bank extra zekerheid, zodat zij via u een financieel vangnet erbij hebben. De bank zal uiteraard uw kredietwaardigheid willen toetsen. Met een borgstelling voor een hypothecaire geldlening behoudt het kind recht op hypotheekrenteaftrek.

Tip: heeft uw kind plannen om voor zichzelf te beginnen, is het helpen via een geldlening wellicht een voor de hand liggende optie. Maar misschien is een risicodragende deelname van u als financier in het startende bedrijf van uw kind voor beiden interessant. Er zijn vele manieren om dit vorm te geven. Vraag het ons.

Zie ook

Zaken doen met uw eigen BV
Wat is uw bedrijf waard?
Verbeter uw liquiditeit
Spaar-BV
Succesvol financieren
Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de DGA
Uw positie als DGA
Liquiditeitsprognose
Geld lenen aan en van de BV
Estate planning
Financiële planning
Fiscale eenheid
Echtscheiding en uw bedrijf

Snel contact met ons.

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Vergeet uw telefoonnummer niet.