Wij streven naar 100% tevreden cliënten

1 Algemeen
De Jonge Accountants heeft een regeling die waarborgt dat personen van binnen en buiten de organisatie zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de organisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de organisatie.

2 Reikwijdte
Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:
a handelingen die leiden tot strafbare feiten door De Jonge Accountants of haar medewerkers;
b alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet en regelgeving door De Jonge Accountants of haar medewerkers;
c alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door De Jonge Accountants of haar medewerkers;
d (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;
e (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
f en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.
Indien er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van De Jonge Accountants dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling. Het verschil met de hiervoor genoemde richtlijnen hangt samen met het feit dat gebruik van de klokkenluidersregeling altijd op basis van anonimiteit plaatsvindt.

3 Procedure
1 Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan een vertrouwenspersoon.
2 Alle vennoten van De Jonge Accountants kunnen kunnen door een melder als vertrouwenspersoon worden benaderd.
3 Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten.
4 De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen 1 week aan de melder. De vertrouwenspersoon informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding.
a Indien sprake is van een situatie genoemd onder a en e van paragraaf 2, informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk het bestuur. De vertrouwenspersoon informeert hierover tevens de melder.
b Indien sprake is van een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk het bestuur.
c Bij het informeren van de vennoot en bestuur als bedoeld in de punten 4a en 4b maakt de vertrouwenspersoon de bron niet bekend.
5 De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.
6 Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving worden in alle gevallen door de vertrouwenspersoon afgehandeld in overleg met het bestuur met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

4 Vertrouwelijkheid
De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht. Het bestuur van De Jonge Accountants garandeert aan medewerkers die meldingen aan de vertrouwenspersoon doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar functioneren binnen De Jonge Accountants, dan wel zijn/haar carrière.

Voor meer informatie kunt u bellen met Iris Damen AA RB of Geert de Jonge MSc. RA op nummer 0416 712 650 of contact opnemen d.m.v. ons reactieformulier.

Snel contact met ons.

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Vergeet uw telefoonnummer niet.