Uw positie als DGA

Ook na 2014 kunt u uw stamrecht in één keer laten uitkeren

Fiscale actualiteiten 2014
Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking aan uw bv. Hierdoor krijgt u te maken met een keur aan belastingen. Ieder jaar zijn er wel weer de nodige veranderingen waar u als dga rekening mee moet houden. Zo ook in het jaar 2014.

Gebruikelijk loon omhoog
Als dga bent u in dienst bij uw eigen bv. Dat betekent dat u aan uzelf een salaris moet uitbetalen. De loonbelasting kent hiervoor de gebruikelijkloonregeling. De regeling houdt in dat u vanuit uw bv een loon hoort te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid. Dit jaar bedraagt het gebruikelijk loon minimaal € 44.000 (2013: € 43.000). Afhankelijk van uw situatie kan dit hoger of lager uitvallen. De bewijslast voor een lager gebruikelijk loon ligt bij u. U en de bv moeten kunnen aantonen dat in het economisch verkeer een lager loon gebruikelijk is.

Het gebruikelijk loon kan ook hoger zijn. Dit is het geval als in soortgelijke dienstbetrekkingen, waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt, een hoger loon gebruikelijk is. Uw salaris moet dan volgens de wet worden gesteld op 70% van dit hogere gebruikelijk loon. U heeft dus een marge van 30%, oftewel uw loon mag niet meer dan 30% afwijken van het gebruikelijke, hogere loon. Is het loon van de meest verdienende werknemer binnen uw bv of een verbonden vennootschap nog hoger, dan moet u van dit loon uitgaan.

Let op: er zijn plannen om vanaf 2015 de marge van 30% op het gebruikelijk loon te verlagen naar mogelijk 10%. Dat kan voor u in 2015 dus een verplichte salarisverhoging betekenen.

Tijdelijke verlaging box 2-tarief
Heeft uw bv voldoende overtollige liquide middelen om aan u dividend uit te keren, dan is dit jaar bij uitstek een geschikt moment daarvoor. Het tarief in box 2 (inkomstenbelasting) is namelijk alleen voor 2014 verlaagd van 25% naar 22%, voor zover het inkomen uit aanmerkelijk belang niet hoger is dan € 250.000. Over het meerdere is wel het normale 25%-tarief van toepassing. Een dividenduitkering dit jaar levert u dus een belastingbesparing op van maximaal € 7.500. Heeft u een fiscale partner, dan kunt u zelfs tot € 500.000 aan dividend tegen het 22%-tarief uitkeren. In dat geval kan de belastingbesparing oplopen tot maximaal € 15.000.

Let op: keer niet zomaar dividend uit. Neem hiervoor altijd eerst contact met ons op. Er is namelijk een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Voordat uw bv dividend uitkeert, moet er een uitkeringstoets plaatsvinden. Die toets moet worden uitgevoerd om te kunnen bepalen of de bv ook na de dividenduitkering aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Bouwt u in de bv ook een pensioen in eigen beheer op, dan is een extra waarschuwing op zijn plaats. Om te bepalen of er voldoende vermogen in de bv overblijft na de dividenduitkering, moet namelijk gekeken worden naar de commerciële waarde van de pensioenverplichting en niet naar de fiscale waarde zoals deze meestal op de balans staat.

Stamrecht opnemen met voordeel
Heeft u in het verleden ooit een ontslagvergoeding (gouden handdruk) ontvangen in de vorm van een stamrecht en deze ondergebracht bij uw bv of bij een bank, beleggingsinstelling of verzekeraar, dan mag u vanaf dit jaar de stamrechtaanspraak in één keer opnemen. Doet u dat dit jaar, dan profiteert u van de 80%-regeling. Ook na 2014 kunt u uw stamrechtaanspraak in één keer laten uitkeren Dat wil zeggen dat u slechts over 80% – in plaats van over 100% – van de uitkering belasting hoeft te betalen. Bovendien bent u geen (20%) revisierente verschuldigd over de waarde van het stamrecht.

Ook na 2014 kunt u uw stamrechtaanspraak in één keer laten uitkeren. Deze wordt dan wel voor 100% belast, maar ook dan bent u géén revisierente meer verschuldigd.

Tot slot kunt u ook besluiten om uw stamrecht gewoon volgens de oude regels te continueren. U betaalt dan belasting op het moment dat u een periodieke uitkering uit het stamrecht ontvangt.

Tip: laat u goed informeren of het voor u wel aantrekkelijk is om het stamrecht dit jaar in één keer op te nemen. Het levert u weliswaar een 20%-korting op, maar u moet nog steeds over een fors bedrag afrekenen. Bovendien telt het uitgekeerde bedrag (voor zover nog aanwezig op 1 januari) mee voor de heffing in box 3. Bij gespreide (periodieke) uitkeringen bent u op termijn wellicht ook minder belasting kwijt. Bij een stamrecht in de bv zal deze voldoende dekking moeten hebben om het stamrechtkapitaal uit te keren. Daar komt nog bij dat de afkoopwaarde van de stamrechtaanspraak niet eenvoudig te bepalen is.

Informatieplicht over eigenwoning lening
Heeft u vorig jaar een nieuwe hypothecaire lening voor uw eigen woning afgesloten bij uw eigen bv of een bestaande lening bij de bv verhoogd, bijvoorbeeld voor een verbouwing, dan moet u de Belastingdienst informeren over deze hypothecaire lening. Voldoet u niet aan deze informatieplicht, dan heeft u voor de lening geen recht op hypotheekrenteaftrek. De Belastingdienst heeft hiervoor een speciaal formulier ter beschikking gesteld: ‘Opgaaf lening eigen woning’. Dit formulier moet u insturen bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting over 2013, maar uiterlijk op 31 december 2014.

Tip: u hoeft alleen informatie over de lening aan de Belastingdienst door te geven als de lening onder de sinds 1 januari 2013 geldende nieuwe regels voor hypotheekrenteaftrek valt. Dit betreft de leningen waarvoor een aflossingsverplichting geldt.

Bijtelling auto van de zaak
Overweegt u dit jaar de aanschaf of lease van een nieuwe auto van de zaak, wees er dan op bedacht dat de CO2-grenzen wederom zijn aangescherpt. Die grenzen hebben gevolgen voor het bijtellingspercentage. Wordt de auto in 2014 voor het eerst op kenteken gezet, dan gelden de volgende bijtellingspercentages en CO2-grenzen: Soort auto Bijtelling CO2-uitstoot diesel CO2-uitstoot andere brandstof Nulemissie 4% 0 0 Vrijwel nulemissie 7% 1 t/m 50 1 t/m 50 Zeer zuinig 14% 51 t/m 85 51 t/m 88 Zuinig 20% 86 t/m 111 89 t/m 117 Overig 25% Vanaf 112 Vanaf 118 Tip: een eenmaal vastgesteld percentage blijft gedurende zestig maanden gelden. Aanscherping van de CO2-grenzen de komende jaren heeft dus geen gevolgen voor het bijtellingspercentage dat geldt voor de dit jaar aangeschafte of geleasete auto van de zaak. Liever geen bijtelling, dan zult u met een sluitende kilometeradministratie moeten kunnen aantonen dat u met de auto op jaarbasis niet meer dan 500 km privé heeft gereden.

Tbs-vrijstelling 2014
Stelt u als dga vermogensbestanddelen (zoals een pand) ter beschikking aan uw bv, dan is het inkomen dat u hieruit geniet, belast in box 1 via de ‘tbs-regeling’. In 2010 is de tbs-vrijstelling ingevoerd. De vrijstelling geldt ook in 2014, zodat 12% van het resultaat uit tbs-werkzaamheden is vrijgesteld van de heffing van inkomstenbelasting.

Aanpassing pensioencontract
Zoals het er nu naar uitziet, zullen de maximumopbouwpercentages per dienstjaar voor pensioen in 2015 verder worden aangescherpt. Bovendien wordt het loon waarover pensioen kan worden opgebouwd dan beperkt tot € 100.000. Verdient u meer, dan kunt u straks voor het deel van het inkomen boven de aftoppingsgrens van € 100.000 met een nettolijfrente bijsparen voor een extra inkomen voor uw oude dag. De verlaging van de pensioenopbouwpercentages en de maximale opbouw heeft gevolgen voor de pensioenovereenkomst die u heeft afgesloten met uw bv. Deze moet waarschijnlijk nog dit jaar worden aangepast om te voldoen aan de fiscale regels voor 2015.

Tot slot
De veranderingen die in deze advieswijzer zijn beschreven, zijn slechts een greep uit alle wijzigingen in de belastingwetgeving voor 2014. Uiteraard houden wij alle mogelijke veranderingen nauwgezet voor u in de gaten.

Zie ook

Zaken doen met uw eigen BV
Wat is uw bedrijf waard?
Verbeter uw liquiditeit
Spaar-BV
Succesvol financieren
Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de DGA
Uw positie als DGA
Liquiditeitsprognose
Geld lenen aan en van de BV
Estate planning
Financiële planning
Fiscale eenheid
Echtscheiding en uw bedrijf

Snel contact met ons.

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Vergeet uw telefoonnummer niet.